เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

7 วัน 7 สี ( ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 )

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นภาพร รักดี

โรงเรียนบ้านนาเคียน

1. บอกชื่อสีของวันทั้ง 7 ได้

2. บอกชื่อวันทั้ง 7 ได้

3. บอกชื่อสีที่ตนชอบได้