7 วัน 7 สี ( ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 )

นภาพร รักดี

โรงเรียนบ้านนาเคียน

คำอธิบายชั้นเรียน

1. บอกชื่อสีของวันทั้ง 7 ได้

2. บอกชื่อวันทั้ง 7 ได้

3. บอกชื่อสีที่ตนชอบได้