เรื่องสถานที่สำคัญ ชั้นอนุบาล1/2

นฤมล ใจแจ้ง

โรงเรียนบ้านนาเคียน

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะที่ตั้งของสถานที่สำคัญและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานที่สำคัญในสังคม