เรื่องสถานที่สำคัญ ชั้นอนุบาล1/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะที่ตั้งของสถานที่สำคัญและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานที่สำคัญในสังคม