การจัดการเรียนรู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในกลุ่มการศึกษา