การจัดการเรียนรู้

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในกลุ่มการศึกษา