คณิตศาสตร์พื้นฐาน

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาบังคับ สำหรับนักศึกษา วท.บ.ปี 2