เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วีรอร อิ่มใจ

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ชั้นเรียนออนไลน์รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 เป็นรายวิชาบังคับ จำนวน 1 หน่วยกิต
ครูผู้สอน ครูวีรอร อิ่มใจ
สร้างขึ้นเพื่อช่วยเสริมการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน ผสมผสานไปกับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการคิดในระดับที่สูงขึ้น เขียนเรียงความและบทความที่แสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้อธิบายโวหาร บรรยายโวหาร และ พรรณนาโวหาร เลือกใช้ค า ส านวนภาษาในการเขียน การถาม การตอบสัมภาษณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตาม วัตถุประสงค์ มีความสละสลวย ใช้ภาษากับเหตุผลในการพูด การเขียนแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ การพูดโต้วาทีและการอภิปราย การน าเสนอผลงาน ฝึกฟัง พูด อ่านแล้ววิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าอย่างมี วิจารณญาณ เขียนและน าเสนอเรื่องตามรูปแบบที่ตนถนัด ศึกษางานเขียนและการน าเสนอของผู้อื่นมาพัฒนางาน เขียนของตน