เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ECN-242 Agricultural Economics 3/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การผลิตและต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร การวิเคราะห์ผลิตภาพและประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตร บทบาทและอิทธิพลของสถาบันเกษตรกร ระบบสหกรณ์ การจัดการทางการเงินของเกษตรกร เกษตรกร ลักษณะของอุปสงค์และการตอบสนองของอุปทานของสินค้าเกษตร การวิเคราะห์นโยบายราคา วิถีตลาด ประสิทธิภาพการตลาด การตลาดสินค้าเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า นโยบายการผลิต การตลาดและราคาสินค้าเกษตร การแทรกแซงราคาของรัฐ การจัดการความเสี่ยงของการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
Production and costs of agricultural production, analysis of productivity and efficiency in agricultural production; the role and influence of institutional farmers; agricultural cooperative system; financial management of farmers; demand and supply responses of agricultural products; analysis of price policy; marketing channels; marketing efficiency; marketing of agricultural products both domestically and internationally; agricultural futures markets; policy of production; markets and commodity prices; the intervention of government; agricultural trade barriers; risk management of production and marketing of agricultural products.