การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ชั้น ม.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 รหัส ง 31101 เป็นวิชาที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้กำหนดให้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนำสาระที่ 2 การออกแบบเทคโนโลยี มาให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ตามตัวตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรได้กำหนดไว้นั่นเอง