ศท 0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต (ภาคพิเศษ 3/2558)

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศท 0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต