Composition II

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวทางการเขียนเชิงโต้แย้ง ฝึกเขียนบทความในการโตีแย้ง