ปวส.2/2 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ