ปวส.2 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว MEP

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ