ประวัติศาสตร์อิสลาม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาประวัติศาสตร์อิสลามตั้งแต่สมัยท่านคอลีฟะฮฺ อัลรอซีดีนทั้งสี่ท่าน รวมทั้งกิจกรรมการบริหารของท่านทั้งสี่