ประวัติศาสตร์อิสลาม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาประวัติศาสตร์อิสลามตั้งแต่สมัยท่านคอลีฟะฮฺ อัลรอซีดีนทั้งสี่ท่าน รวมทั้งกิจกรรมการบริหารของท่านทั้งสี่