เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ม.1 ปี 59

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ม.1 ภาค 1/58