นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ

แนวความคิดทางเทคโนโลยีและการกระบวนการทางนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการ องค์การ การจัดการเทคโนโลยี การเลือกใช้เทคโนโลยี กระบวนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี กลยุทธ์การนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การและการจัดการเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล