เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ

แนวความคิดทางเทคโนโลยีและการกระบวนการทางนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการ องค์การ การจัดการเทคโนโลยี การเลือกใช้เทคโนโลยี กระบวนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี กลยุทธ์การนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การและการจัดการเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล