ปวช.2/2 คหกรรมเพื่อการโรงแรม วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

---