ฟิสิกส์ เล่ม ๑

Sarikpong Khittasangka

โรงเรียนปัญญาประทีป

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ตำแหน่งและการกระจัด ระยะทางการเคลื่อนที่อัตราเร็วของวัตถุการวัดอัตราเร็ว อัตราเร่ง ของการเคลื่อนที่ใน ๑ มิติ๒ มิติ และแบบหมุน การรวมเวกเตอร์ความสัมพันธ์ระหว่างกราฟความเร็ว-เวลา กับระยะทางสำหรับการเคลื่อนที่แนวตรงและสมการสำหรับคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องแรงมวลกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันน้ำหนัก กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสมดุลกลสมดุลต่อการเคลื่อนที่สมดุลต่อการหมุนแรงคู่ควบการได้เปรียบเชิงกลประสิทธิภาพเชิงกลแรงเสียดทานงานกำลังและพลังงานโมเมนตัมกฎการอนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม