ผู้สอน
สุริยา รอดสบาย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาสังคมศึกษา 1 ม.4/1 159


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20214

สถานศึกษา

โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณ สร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสถาบันทางสังคมและบทบาท หน้าที่ของสถาบันทางสังคม ในสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างทางสังคม เห็นความสำคัญของสถาบันทางสังคม

ศึกษาวิเคราะห์หลักประชาธิปไตยปฏิบัติตนและส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนตามสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและโลกบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเห็นความสำคัญมีส่วนร่วมปฏิบัติตนและส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยในสังคมไทยและสังคมโลกโดยนำหลักคุณธรรมของการอยู่ร่วมกันตามหลักศาสนาที่ตนนับถือมาเป็นแนวทางการปฏิบัติ

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และบทบาทหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยและสังคมโลก

ศึกษาวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ในเรื่องความสำคัญ ลักษณะ ประเภท และที่มาของกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุนชน ประเทศชาติและสังคมโลก กฎหมายรัฐธรรมนูญโดยเน้นเกี่ยวกับความเป็นมาโครงสร้างความสำคัญ สิทธิ เสรีภาพหน้าที่ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันรวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง