59-1 4944803 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข (ภาคปกติ)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาปัญหาในขอบเขตอาชีพสาธารณสุขตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์