ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา : ประวัติศาสตร์

หน่วยที่ 1 เรื่อง ความสำคัญของประวัติศาสตร์