4472142 การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
ผู้สอน

ดร.ดนัย เทียนพุฒ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
4472142 การพัฒนาองค์การ (Organization Development)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20264

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชา 4471242 ชื่่อวิชา การพัฒนาองค์การ หน่วยกิต 3(3-0-6) หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (รุ่น ภท. บธ 581+582)

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบและกระบวนการพัฒนาองค์การ พฤติกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อการการพัฒนาองค์การ เทคนิควิธีการหรือเครื่องมือสำหรับพัฒนาองค์การ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์การ การออกแบบองค์การเพื่อให้องค์การมีประสิทธิภาพมากที่สุด การพิจารณาโอกาส ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาองค์การ การเปลี่ยนแปลงองค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การประเมินผล แนวทางการพัฒนาองค์การในอนาคตอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพขององค์การ

ผู้สอน : ดร.ดนัย เทียนพุฒ (23 พ.ค.59)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.