เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมคิด นันต๊ะ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1. บทนำ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชนิดของคอมพิวเตอร์
การทำงานของคอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

2. ฮาร์ดแวร์ Hardware
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU: Central Processing Unit)
อุปกรณ์นำเข้า (Input devices)
อุปกรณ์แสดงผล (Output devices)

3. หน่วยความจำ Memory
หน่วยความจำรอม (ROM) และ (RAM)
DRAM (ดีแรม) และ SDRAM (เอสดีแรม) SIMM (ซิม)
หน่วยความจำเสมือน (Virtual Memory)
หน่วยความจำแคช (Memory Cache) และ บัส (Bus)
หน่วยข้อมูลสำรอง

4. ซอร์ฟแวร์ Software
ชนิดของ Software

5. คอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวันและงานด้านต่าง ๆ
คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา
คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ในงานวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ในงานธนาคาร
คอมพิวเตอร์ในร้านค้าปลีก
คอมพิวเตอร์ในวงการแพทย์
คอมพิวเตอร์ในการคมนาคม และการสื่อสาร
คอมพิวเตอร์ในงานด้านอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์ในวงราชการ

6. เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคม
การเปลี่ยนแปลงของโลก
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
ทรัพย์สินทางปัญญา