เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

information and Communication Technology M.4/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

rattiya kahawong

โรงเรียนทุ่งสงวิทยา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ข้อมูล สารสนเทศและความรู้ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ระบบอินเทอร์เน็ต หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบขั้นตอนวิธี การพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้น

ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

เห็นคุณค่าการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบ การตัดสินใจ