เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Microsoft PowerPoint

เรื่อง วัตถุ กล่องข้อความ แม่แบบ และภาพนิ่งใน Microsoft PowerPoint