นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1

คำอธิบายชั้นเรียน

ข้อมูลและสารสนเทศมีความหมายและประเภทที่ หลากหลาย เนื่องจากข้อมูลและสารสนเทศถูก

นำไปใช้งานแทบทุกด้านในทุกองค์กร ดังนั้นความหมายและประเภทของข้อ มูลจึงเปลี่ยน ไปตามลักษณะของ

งานที่นำไปใช้