ผู้สอน
อรษา บุญวงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20294

สถานศึกษา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

ข้อมูลและสารสนเทศมีความหมายและประเภทที่ หลากหลาย เนื่องจากข้อมูลและสารสนเทศถูก

นำไปใช้งานแทบทุกด้านในทุกองค์กร ดังนั้นความหมายและประเภทของข้อ มูลจึงเปลี่ยน ไปตามลักษณะของ

งานที่นำไปใช้