เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ข้อมูลและสารสนเทศมีความหมายและประเภทที่ หลากหลาย เนื่องจากข้อมูลและสารสนเทศถูก

นำไปใช้งานแทบทุกด้านในทุกองค์กร ดังนั้นความหมายและประเภทของข้อ มูลจึงเปลี่ยน ไปตามลักษณะของ

งานที่นำไปใช้