ม.6/2-2559

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 ปีการศึกษา 2559