ม.4/2-2559

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ปีการศึกษา 2559