คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์

อมรรัตน์ นวลมี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปราง

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ เช่นช้าง สิงโต เสือ ลิง