ปวช1-1 คอม 59

อภิรดา ม่วงทอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา โปรแกรมประมวลผลคำ ระดับชั้น ปวช