ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

1. อธิบายเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ ได้

2. เห็นความสำคัญของการใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ

3. มีทักษะในการเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ