เรื่อง สี ชั้นอนุบาล 2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

1. บอกชื่อสีแต่ละสีได้ตามที่สอน

2. รู้จักชื่อสีภาษาอังกฤษ