เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรื่อง สี ชั้นอนุบาล 2/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธันญารัตน์ จงรักษ์

โรงเรียนบ้านนาเคียน

1. บอกชื่อสีแต่ละสีได้ตามที่สอน

2. รู้จักชื่อสีภาษาอังกฤษ