เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรื่องสัตว์ภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาล 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อุไรวรรณ ขุนพานเพิง

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5

1.เด็กบอกชื่อสัตว์ภาษาอังกฤษได้

2.เด็กทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษได้