เรื่องสัตว์ภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาล 1

คำอธิบายชั้นเรียน

1.เด็กบอกชื่อสัตว์ภาษาอังกฤษได้

2.เด็กทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษได้