ชั้น ม.5/3

บุญฤทธิ์ ตุ้มพงค์

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น