ชั้น ม.5/3

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น