ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม1-2/2559

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการใช้ัภาษาไทยในการสื่อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ การนำเสนอข่้อมูลหรือบรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม การเชียนเพื่อติดต่อกิจธุระและธุรกิจ และการเขียนรายงานวิชาการ หรืองานวิจัย