เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีเนื้อหาำการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผ่านช่องทาง Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์