คอมพิวเตอร์ ม.1 2559

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร อินเตอร์เน็ต และการค้นคว้า