ระบบฐานข้อมูล : Database System

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น แบบข่ายงานและแบบเชิงสัมพันธ์ โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงตรรก เอนติตี้ และความสัมพันธ์การปรับบรรทัดฐานของข้อมูล ภาษาการจัดการฐานข้อมูล เพื่อการกำหนดและสอบถามการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเก็บสำรองข้อมูล การรักษาความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ และความคงสภาพของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย