ระบบฐานข้อมูล : Database System
ผู้สอน

นาย ศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ระบบฐานข้อมูล : Database System

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20371

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น แบบข่ายงานและแบบเชิงสัมพันธ์ โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงตรรก เอนติตี้ และความสัมพันธ์การปรับบรรทัดฐานของข้อมูล ภาษาการจัดการฐานข้อมูล เพื่อการกำหนดและสอบถามการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเก็บสำรองข้อมูล การรักษาความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ และความคงสภาพของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.