เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส1/2คท(การโรงแรม)

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เพื่อการแจ้งการบ้านและการส่งการบ้าน