เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2901-2110 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และ 2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื้่องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศักดิ์สิทธิ์ วงศ์ตรง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

ปวช.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2. มีความรู้ความเข้าใจในการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3. มีความรู้ความเข้าใจในการสำรองและกู้คืนข้อมูล

4. มีทักษะในการตรวจสอบและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์

5. มีทักษะในการตรวจจับและกำจัดไวรัสด้วยโปรแกรมแอนตี้ไวรัส


6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

7. มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่าย และอุปกรณ์พกพา

8. มีทักษะในการติดตั้ง ใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ และโปรแกรมยูทิลิตี้


9. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์