ปวช 1-3 59

อภิรดา ม่วงทอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ