เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

59-1 4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข [ภาคปกติ]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

59-1 4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข [ภาคปกติ]

4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข (Seminar in Public Health) 2(1-2-3)

ค้นคว้างานทางด้านสุขภาพ การนำเสนอและอภิปรายในประเด็นทางสาธารณสุข โดยใช้กระบวนการสัมมนาเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข