59-1 4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาคปกติ]

คำอธิบายชั้นเรียน

59-1 4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาคปกติ]

4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ (Preparations for Field Experience in Public Health) 2(90)

สังเขปรายวิชา: จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขชุมชน ในด้านการรับรู้ ทักษะ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพสาธารณสุขชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจริยธรรมในอาชีพ