THS Summer 58

คำอธิบายชั้นเรียน

13010009 ความปลอดภัยในการเดินทางและงานบริการ 2(1-2-3)

Travel and Hospitality Safety

ศึกษาแนวคิดเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางและในงานบริการ ปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัย แนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานและงานบริการ รูปแบบในการช่วยเหลือและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง