Employmentl Relations Management

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการบริหารแรงงานสัมพันธ์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา