มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนเข้าไปเรียนและทำกิจกรรม