เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ ระบบเทคโนโลยีประกอบไปด้วย ตัวป้อน(Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์ (Output) ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Resources) ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี (Consideration) การสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี หรือการใช้ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องเช่น กลไกและการควบคุมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ หรือใช้หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น การใช้ภาพฉายเป็นแบบจำลองในการออกแบบ

โดยการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำให้ทราบเกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี หรือการใช้ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องเช่น กลไกและการควบคุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด

สามารถอธิบายระบบเทคโนโลยีและวิเคราะห์การนำเทคโนโลยีมาสร้าวผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และความคิดละเอียดลออ สามารถวิเคราะห์ผลดีผลเสีย การประเมิน และการตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีที่สะอาด เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยการเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นมิตรกับชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนชนิดหนึ่ง