หลักเคมี (02-221-002)

สุนันทา ข้องสาย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

แนะนำหลักการและแนวคิดพื้นฐานทางเคมีทฤษฎีอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุ สารละลาย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ้าเคมี และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดต่างๆ