เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักเคมี (02-221-002)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุนันทา ข้องสาย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

แนะนำหลักการและแนวคิดพื้นฐานทางเคมีทฤษฎีอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุ สารละลาย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ้าเคมี และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดต่างๆ