เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทอม 1/2 15-111-101 เขียนแบบวิศวกรรม Engineering Drawing 3(2-3-4) (อ.กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

15-111-101 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4)

Engineering Drawing

วิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

การเขียนแบบอักษร การฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉายและภาพสามมิติ

การกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ การเขียนภาพตัด ภาพช่วยและแผ่นคลี่

การสเก็ต การเขียนแบบภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ พื้นฐานการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ

Lettering; orthographic projection, orthographic drawing, and pictorial

drawing; dimension and tolerancing; section, auxiliary views and

development; freehand sketches, detail and assembly drawings;

basic computer aided drawing