02-228-404 โครงงานทางเคมีอุตสาหกรรม 2

ลักษมี วิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษาได้มีการวางแผนการทำการทดลอง และได้งานที่มีคุณภาพ