02-228-404 โครงงานทางเคมีอุตสาหกรรม 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลักษมี วิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

เพื่อให้นักศึกษาได้มีการวางแผนการทำการทดลอง และได้งานที่มีคุณภาพ