02-228-404 โครงงานทางเคมีอุตสาหกรรม 2

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษาได้มีการวางแผนการทำการทดลอง และได้งานที่มีคุณภาพ