เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทอม 2/2 ​06-322-202 เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม Industrial Instrumentation 3(2-3-5) อ.กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

06-322-202 เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-5)

Industrial Instrumentation

วิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

เครื่องมือวัดและการวัดพื้นฐานทางในงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์การวัด การวัด

ทางกล อุปกรณ์ทำงานและระบบควบคุม ระบบงานกล ระบบนิวแมติกส์ และ

ระบบไฟฟ้า การติดตั้งปรับแต่งและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ แนะนำกระบวนการ

ควบคุม

Basic instrumentation and measurement; instrumental devices;

mechanical measurements; actuator and control systems,

mechanical systems; pneumatic and electrical systems; installation,

customization and equipment maintenance; introduction to process

control