ท31101

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1